Política de Privacitat

Política de privacitat EMP Sport Events, com a encarregat del tractament d’aquest lloc web i de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD) i el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques, han posat en pràctica aquelles polítiques, mitjans i procediments tècnics i organitzatius per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades de caràcter personal dels seus usuaris. 

En el cas que les dades que ha de facilitar l’usuari siguin necessàries perquè l’equip de EMP Sport Events puguin (I) encarregar les consultes, proporcionar informacions requerides per l’usuari; (II) realitzar tota aquella prestació de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’usuari; (III) proporcionar accés a l’usuari a determinades funcionalitats del lloc web; o bé (IV) realitzar totes aquelles activitats pròpies de EMP Sport Events, aquí ressenyades, EMP Sport Events informarà d’aquesta obligatorietat a l’usuari, indicant-li quines dades cal complimentar necessàriament. Mitjançant la indicació, facilitació o introducció d’aquestes dades i de conformitat amb el que estableix l’article 6 de la L.O.P.D.G.D.D. l’usuari atorga consentiment al responsable del tractament i a EMP Sport Events com a encarregat del tractament perquè procedeixin al tractament de les dades subministrades en benefici de les finalitats esmentades anteriorment.

No obstant això i d’acord amb els interessos esportius, de promoció i explotació (reproducció de fotografies del circuit, emissió de vídeos, publicació de classificacions, etc.) mitjançant qualsevol dispositiu (televisió, internet, publicitat gràfica, etc.) i sense límit temporal, els i les participants cedeixen de manera expressa a l’organització el dret a reproduir el seu nom i cognoms, el lloc obtingut en la classificació, les seves fotografies i els seus vídeos.